Đây là kết quả luận giải của bạn


Đây là những gì chúng tôi có thể cho bạn biết về đời sống xã hội của bạn từ 4 lá bài bạn vừa rút

Nh?ng c?m xc tiu c?c ?ang nh?n chm b?n, khi?n b?n khng c cch no ti?n v? pha tr??c. Trong nh?ng tu?n ti?p theo, b?n s? ph?i ??i di?n v?i cc tnh hu?ng bu?c b?n ph?i thay ??i ph??ng h??ng cu?c s?ng, xem xt l?i cc quan h?, thay ??i chi?n thu?t v ?i?u ch?nh chi?n l??c t?ng th?. S? ph?n s? d?n d?t b?n ?? ??a m?i th? v? ?ng v? tr, ki?m sot nh?ng ci m?i, pht tri?n s?c m?nh v s? ??c l?p c nhn.

?y s? khng ph?i l m?t qu trnh qu kh kh?n nh?ng b?n s? c?n pht tri?n kh? n?ng sng t?o v l?ng nghe nh?ng ??ng l?c c?a mnh ?? tm ra cch t?t nh?t ??t ???c ?i?u b?n mu?n. M?t kh?i ??u m?i l ?i?u t?t y?u, nh?ng ch? sau khi b?n ?i?u ch?nh ph??ng h??ng hnh ??ng cho ph h?p. Nh?ng tnh hu?ng b?t ng? s? thu?n l?i cho vi?c kh?i ??ng l?i cc d? n ?ang b? treo.

T??ng t?, b?n s? c?n t?o kho?ng cch, ?i khi kh ph? phng, gi?a b?n v nh?ng m?i quan h? b?t l?i ho?c v ch ?ang km hm b?n. B?n s? c c? h?i l?t xc v lm m?i ??ng l?c c?a b?n thn n?u b?n ch?p nh?n bung b? nh?ng th? s? khng th? ??t ???c ngay l?p t?c. B?n ?ang chm ??m trong nh?ng c?m xc tiu c?c khi?n b?n khng th? ti?n v? pha tr??c. Trong vi tu?n t?i, b?n s? ?i ln ch?ng l?i cc tnh hu?ng m s? bu?c b?n ph?i thay ??i h??ng trong cu?c s?ng, ?? xem xt cc m?i quan h? khc, thay ??i tack v s?a ??i chi?n l??c c?a b?n t?ng th?. Trong khi b?n khng dm quan tm ??n m?i quan tm c?a b?n, s? ph?n s? khi?n b?n m? m?t ?? b?n c th? s?p x?p m?i th?, gim st ci m?i v pht tri?n theo h??ng m?nh m? v ??c l?p h?n.

?i?u ny s? khng b? ?au ??n, nh?ng b?n s? c?n ph?i pht tri?n s? tinh t? sng t?o c?a b?n v l?ng nghe ??ng l?c c?a b?n ?? phn bi?t nh?ng cch t?t nh?t ?? ??t ???c nh?ng g b?n mu?n. M?t kh?i ??u m?i l khng th? ph? nh?n m?t cch khng th? ph? nh?n, nh?ng ch? sau khi b?n ? th?c hi?n thay ??i ch? ??o ?. B?n s? g?p ph?i nh?ng tnh hu?ng b?t ng?, ?i?u ny s? ?u tin cho b?n l?t trang trn cc k? ho?ch v ni?m tin tr??c ?y hi?n ?ang trong qu kh?.

T??ng t? nh? v?y, b?n s? c?n ph?i ??t kho?ng cch, ?i khi tn nh?n, gi?a b?n thn b?n v m?i quan h? ??c h?i ho?c v trng ?ang gi? b?n tr? l?i nhi?u h?n b?t c? ?i?u g khc. B?n s? c c? h?i ?? khoe b?n thn c? c?a mnh v lm m?i ??ng l?c c?a b?n, n?u b?n ch?p nh?n bung b? m?i th? khng th? ??t ???c ngay l?p t?c.


Trong vài tuần tới, sẽ có những thay đổi lớn trong các mối quan hệ của bạn!

Thẻ đầu tiên: Lá Nữ Hoàng

L ?n chnh th? 3 c?ng th? hi?n hnh ?nh c?a m?t ng??i ph? n? ?ang ng?i, trong tay c?m m?t v??ng tr??ng v m?t t?m khin v c m?t dng n??c thnh ch?y pha sau l?ng c ?y. Sau khi Chng Kh? h?c ???c cch t?n t?i trong th? gi?i v?t ch?t (Php S?) v ??t ???c tr tu? uyn bc (N? T? T?), N? Hong s? tr? nn tch c?c, ? c ?y trn ??y c?m h?ng sng t?o. N? Hong lun lun suy ngh?, ?? tr tu? khng ng?ng m? r?ng v ki?n t?o nh?ng t??ng m?i. Dng n??c t??ng tr?ng cho s? thu?n khi?t. S? c m?t c?a n l ?? s?p x?p cc t??ng c?a N? hong v ??nh h??ng chng ?? khng b? r?i xa th?c t?. ?y l l bi c?a quy?n l?c v ki?m sot. N th??ng g?n v?i cng vi?c c?ng nh? giao ti?p v trao ??i v?i ng??i khc. N l m?t l bi tch c?c v khng bao gi? th?c s? mang ngh?a t?i t?.

Thẻ thứ hai: Lá Sức Mạnh

L bi ny mang s? XI v th? hi?n hnh ?nh m?t ng??i ph? n? ?ang thu?n ph?c m?t con h?. T? hnh ?nh ny, chng ta c th? th?y ???c quy?n l?c v s?c m?nh c?a phi n?. ?y l s?c m?nh sng t?o. N t??ng tr?ng cho ph?n ng??i ch? ng? ph?n con trong m?i chng ta. V v?y, l bi ny c?ng g?i ??n s? ki?m sot nh?ng c?n b?c ??ng. N mang ??n cho b?n ngu?n n?ng l??ng v s?c m?nh ch. Ng??i ph? n? tr? ??i m?t chi?c m? ? trn ??u - gi?ng v?i chi?c m? c?a Php s?. Do ?, chng ta c th? k?t lu?n r?ng hai l bi ny b? sung l?n nhau. L bi ny c?ng bo hi?u m?t th?i k? kh kh?n m b?n s? c?n s?c m?nh ?? v??t qua. N c?ng l d?u hi?u cho th?y s? xung ??t gi?a hai th? l?c ??i l?p.


Thẻ thứ ba: Lá Pháp Sư

Php S? l ng??i ?n ng thng thi, l Chng Kh? t?i ?i?m d?ng chn sau khi ? tm th?y con ???ng c?a mnh. L bi ny mang s? I, n l l ?n chnh ??u tin. Vo th?i Trung c?, nh?ng k? l?a b?p th??ng ???c m t? nh? nh?ng ng??i ?n ng c php thu?t. B?n th? ???c th? hi?n trn l bi ny c?ng c th? ???c tm th?y trn cc l bi khc c?a b? Tarot of Marseille, bao g?m: cy g?y php, ??ng xu, c?c v dao. Chng bi?u tr?ng cho b?n y?u t?, b?n thnh ph?n c?a cu?c s?ng: n??c, khng kh, ??t v l?a. L Php S? ??i di?n cho m?t kh?i ??u m?i; m?t ?i?u g ? m?i m? ?ang di?n ra trong cu?c s?ng; m?t th?i k? h?c h?i ho?c ?o t?o ?? m? ra m?t chn tr?i m?i. N?u rt ???c l bi ny, ? l d?u hi?u cho th?y s? b?t ??u m?t ho?t ??ng m?i ho?c xu?t hi?n m?t c? h?i m?i. L Php s? ??i di?n cho s? nhanh nh?n, tr tu? s?c bn, kh? n?ng ngo?i giao, vv... v cn ??i di?n cho chi?n th?ng, s?c m?nh v thnh cng.

Thẻ thứ tư: Lá Hoàng Đế

L bi ny mang s? IV. Hong ?? l ng??i n?m gi? quy?n l?c trong tay. N?u nhn vo hnh ?nh trn l bi th khng th? ch?c ch?n l Hong ?? ?ang ??ng hay ?ang ng?i. ?i?u ny g?i chng ta hnh dung ??n s? chuy?n ??ng khng ng?ng ngh?, khng bao gi? ??ng yn m?t ch?. Sau khi Chng Kh? khm ph ra nh?ng y?u t? c?a cu?c s?ng t? Php S?, h?c h?i tr tu? uyn thm t? N? T? T? v t?o ra nh?ng t??ng m?i v?i N? Hong, anh ta g?p Hong ??. Trong hnh trnh c?a Chng Kh?, Hong ?? ??i di?n cho giai ?o?n nhn nh?n k? ho?ch d??i gc ?? th?c t?. Hong ?? n?m ch?c v??ng tr??ng trong tay; c th? th?y ng s?p hnh ??ng. Khc v?i v? mnh l N? Hong, ng khng ph?i l con ng??i c?a s? sng t?o m l con ng??i c?a hnh ??ng. S? IV c?ng t??ng tr?ng cho s? ?n ??nh. ??i v?i l bi Hong ??, chng ta c th? nhn th?y s? d?ng c?m, s?c m?nh v ch nh?ng ?i khi c?ng l d?u hi?u c?a s? b?o ng??c, chuyn ch? v qu gi?i h?n. N t??ng tr?ng cho php lu?t v ty thu?c vo cc l bi cng ???c rt ra khc s? lm n?i b?t m?t tch c?c ho?c tiu c?c c?a l ?n chnh ny.

Bạn cũng có thể làm một số bản vẽ tarot tự động:


© Bản quyền 2006-2020
Bảo mật
123-Tarot.com - Mọi quyền được bảo lưu