Đây là kết quả luận giải của bạn


Đây là những gì chúng tôi có thể cho bạn biết về sự nghiệp tương lai của bạn từ 4 lá bài bạn vừa rút 

Nh?ng thay ??i l?n m b?n ? ch? dm hy v?ng trong m? trong su?t m?t th?i gian di s? s?m di?n ra, ??ng th?i, hng lo?t nh?ng c? h?i s? nhanh chng v d? dng hnh thnh nn m?t l?i ?i m?i cho cu?c s?ng. D v tnh hay c? , b?n c?ng s? t?o ra nh?ng hon c?nh m?i, nh?ng mi tr??ng m?i v ch? ??i r?ng b?n ?ang lm h?t s?c mnh ?? m?i vi?c di?n bi?n theo chi?u h??ng t?t ??p nh?t c th?.

Thi ?? n?ng ??ng v tch c?c ny s? gip b?n x? l ?n th?a t?t c? cc v?n ?? v v?ch ra con ???ng ?i ??n thnh cng. S? suy tnh c?n tr?ng s? gip b?n nh?n th?c r nguyn nhn v k?t qu? cc hnh ??ng c?a b?n. K?t qu? l, b?n s? c kh? n?ng t? ch?c t?t v thnh cng trong vi?c gi?i quy?t, ho?c t nh?t l chung s?ng ha bnh v?i cc kha c?nh kh kh?n c?a cu?c s?ng, k? c? nh?ng v?n ?? ? ko di dai d?ng b?y lu, ?? c th? t? do ch?m ??n nh?ng m?c tiu m b?n thi?t l?p.

Nh?ng tnh hu?ng th?c t? s? yu c?u b?n c th? ph?i thay ??i ngo?i hnh ?? ph h?p v?i v?i con ng??i th?c s? c?a b?n v th? hi?n b?n thn m?t cch t?t h?n, r rng h?n. Trong su?t th?i gian ny b?n s? c xu h??ng l? l s?c kh?e c?a mnh. ??ng b? qua vi?c ngh? ng?i c?n thi?t ho?c m?t l?i s?ng cn b?ng v lnh m?nh.


Trong vài tuần tới, khả năng là bạn sẽ có những thay đổi thực sự trong công việc

Thẻ đầu tiên: Lá Chiến Xa

Trong b? bi Tarot of Marseille, l bi Chi?n Xa mang s? VII. L bi ny t??ng tr?ng cho s? thnh cng. Trn l bi l hnh ?nh c?a m?t chi?n binh c??i c? chi?n xa hai ng?a. Anh ta ?ang kh?i hon. ?y l hnh ?nh c?a m?t ng??i chi?n th?ng tr? v?. T?ng qut h?n, chng ta c th? lu?n gi?i ngh?a c?a l bi Chi?n Xa ny l m?t hnh trnh ho?c m?t ng??i ?ang theo ?u?i tnh yu. Rt ???c l Chi?n xa l d?u hi?u r?t tch c?c. N th? hi?n s? thnh cng v chi?n th?ng nh?ng n c?ng ph? thu?c r?t l?n vo cc l bi khc. N?u cc l bi khc ???c rt cng mang tnh ch?t tiu c?c th n s? tr? thnh m?t l bi x?u, l d?u hi?u c?a s? th?ng tr? ho?c nh?ng ?nh h??ng x?u. Tuy nhin, th??ng th n l m?t l bi t?t.

Thẻ thứ hai: Lá Thần Chết

L bi ny mang s? XIII v?i hnh ?nh m?t b? x??ng c?m l??i hi. M?i ng??i c th? nhanh chng lu?n gi?i ngh?a c?a l bi ny l s? ch?t chc nh?ng khng ph?i v?y. L Th?n Ch?t bo hi?u m?t s? thay ??i l?n, nh?ng ?i?u m?i m?, s? ph v? tr?ng thi qu kh? v ti?n ??n m?t tr?ng thi khc. L bi ny ??i di?n cho s? thay ??i mang tnh tri?t ??. N khng h?n l m?t l bi tiu c?c. Khi ???c rt cng v?i l Chng Kh?, n c ngh?a r?ng b?n s? tm th?y s?c m?nh ?? bi?n nh?ng hy v?ng c?a b?n thnh hi?n th?c. L Th?n Ch?t c?ng c th? g?i ??n s? chuy?n bi?n trong b?n thn, m?t ai ? ?ang quy?t tm tm ra con ???ng c?a h? v thay ??i ?? ?i theo con ???ng h? ? t? ch?n l?a. S? thay ??i tri?t ?? m l bi ny bo hi?u c th? l t? nguy?n ho?c p bu?c. T?t nhin, s? ch?t chc c th? l m?t ph?n c?a nh?ng thay ??i nh?ng ? khng ph?i l ngh?a duy nh?t c?a l bi ny. Trn h?t, n t??ng tr?ng cho s? k?t thc c?a m?t th? g ? ho?c c?a tr?ng thi hi?n t?i.


Thẻ thứ ba: Lá Nữ Hoàng

L ?n chnh th? 3 c?ng th? hi?n hnh ?nh c?a m?t ng??i ph? n? ?ang ng?i, trong tay c?m m?t v??ng tr??ng v m?t t?m khin v c m?t dng n??c thnh ch?y pha sau l?ng c ?y. Sau khi Chng Kh? h?c ???c cch t?n t?i trong th? gi?i v?t ch?t (Php S?) v ??t ???c tr tu? uyn bc (N? T? T?), N? Hong s? tr? nn tch c?c, ? c ?y trn ??y c?m h?ng sng t?o. N? Hong lun lun suy ngh?, ?? tr tu? khng ng?ng m? r?ng v ki?n t?o nh?ng t??ng m?i. Dng n??c t??ng tr?ng cho s? thu?n khi?t. S? c m?t c?a n l ?? s?p x?p cc t??ng c?a N? hong v ??nh h??ng chng ?? khng b? r?i xa th?c t?. ?y l l bi c?a quy?n l?c v ki?m sot. N th??ng g?n v?i cng vi?c c?ng nh? giao ti?p v trao ??i v?i ng??i khc. N l m?t l bi tch c?c v khng bao gi? th?c s? mang ngh?a t?i t?.

Thẻ thứ tư: Lá Ác Quỷ

S? XV ???c in trn l bi c Qu?. ng ta ??ng th?ng trn m?t ngai vng. Gi?ng nh? qu? Lucifer, ng ta s? d?ng nh sng t? ng?n ?u?c ?ang chy. Bn d??i ngai vng l dng n??c t ??ng l?i. Bn c?nh ng ta l hai ng??i v?i s?i dy bu?c quanh c?. Chng ta khng nhn ???c tay h? v b? gi?u ??ng sau l?ng. L c Qu? mang ngh?a tch c?c, n l m?t ngu?n n?ng l??ng, m?t s?c m?nh c?a kht khao hi?n h?u kh?p n?i. L bi ny c?ng lm m?i vi?c tr? nn sng t? v r rng, d c ph?n d? d?i nh?ng th?c t?. N?u cc l bi xung quanh mang ngh?a tiu c?c th l bi ny bo hi?u ?i?m x?u: ?? v?, chia r?, x l?, ph ho?i ?am m, v.v... L bi c Qu? c?ng l d?u hi?u c?a s? ph?n b?i trong t??ng lai ho?c nh?ng ?o t??ng c th? b? nh?m l?n l c th?t.

Bạn cũng có thể làm một số bản vẽ tarot tự động:


© Bản quyền 2006-2020
Bảo mật
123-Tarot.com - Mọi quyền được bảo lưu