Đây là kết quả luận giải của bạn


Đây là những gì chúng tôi có thể cho bạn biết về những biến động trong cuộc sống gia đình của bạn từ 4 lá bài bạn vừa rút

Trong nh?ng tu?n s?p t?i, cc m?i quan h? c?a b?n s? c nh?ng thay ??i v ?i?u ny s? cho php b?n l?y l?i s? quan tm ??i v?i cc d? n chung v hnh thnh nh?ng thay ??i h?u ch. Th?c t?, l bi ny bo hi?u s? hi lng tuy?t ??i trong cc m?i quan h? c?a b?n, khng ch? v?i b?n b m v?i nh?ng ng??i khc n?a, cho php cc d? n c?a b?n ???c th?c hi?n sun s?, thu?n l?i. Hon c?nh s? ??a ??y ?? b?n g?p g? nh?ng ng??i b?n m?i. M?t d? n chung c th? s? c kh?i ??u thu?n l?i v ??t ???c nh?ng b??c ti?n tri?n h??ng ??n s? thnh cng v l?i ch chung c?a c? t?p th?. Nh?ng thay ??i quan tr?ng s? tc ??ng tch c?c ??n kh? n?ng sng t?o c?a b?n. Nhi?u t??ng tuy?t v?i s? n?y sinh v b?n s? d? dng th?c hi?n cc t??ng m b?n c?m th?y d? ch?u, tho?i mi v vui v?. S? th?u hi?u su s?c s? t?o thu?n l?i cho b?n trong vi?c ln danh sch nh?ng kht v?ng, nhu c?u th?c s? v t?p trung nhi?u h?n vo t??ng lai. ?y l th?i ?i?m l t??ng ?? b?n tm hi?u v? th? gi?i tm linh v xc ??nh tri?t l s?ng tr?n v?n.

Kh? n?ng thch nghi s? l ti s?n qu gi ?? cu?c s?ng c?a b?n t?t ??p h?n so v?i hi?n t?i. B?n c th? s? cho ?n m?t thin th?n nh? ra ??i, chuy?n nh, thay ??i s? nghi?p ho?c ??i tc. Th? gi?i quen thu?c c?a b?n ?ang tr?i qua m?t s? bi?n ??i hon ton. B?n s? c?m th?y vi?c ?i?u ch?nh cu?c s?ng hng ngy l c?n thi?t v s? cn nh?c cc kh? n?ng nh? tm m?t cng vi?c m?i ho?c gi?i quy?t cc v?n d? c nhn v gia ?nh. B?n c?ng s? c nh?ng giy pht vui v?, h?nh phc v trong nh?ng kho?nh kh?c kh qun ?y, m?i b?n kho?n c?a b?n s? ???c gi?i ?p r rng v b?n s? nh?n ra ngh?a th?c s? c?a cu?c s?ng.

B?n s? tr? nn nh?y c?m v?i cc v?n ?? lin quan gia ?nh, b?n s? suy ngh? nhi?u h?n ??n con ci ho?c tnh cch tr? con c?a chnh b?n. N?u b?n dnh th?i gian cho vi?c suy xt n?i tm, b?n s? c s? chu?n b? s?n sng v m?t t??ng lai t?t ??p trong di h?n. Thi ?? ch? ??ng v h?t mnh s? cho php b?n g?t hi nh?ng thnh qu? t? s? n? l?c c?a b?n thn.


Trong vài tuần tới, bạn sẽ chứng kiến những thay đổi trong cuộc sống gia đình

Thẻ đầu tiên: Lá Hoàng Đế

L bi ny mang s? IV. Hong ?? l ng??i n?m gi? quy?n l?c trong tay. N?u nhn vo hnh ?nh trn l bi th khng th? ch?c ch?n l Hong ?? ?ang ??ng hay ?ang ng?i. ?i?u ny g?i chng ta hnh dung ??n s? chuy?n ??ng khng ng?ng ngh?, khng bao gi? ??ng yn m?t ch?. Sau khi Chng Kh? khm ph ra nh?ng y?u t? c?a cu?c s?ng t? Php S?, h?c h?i tr tu? uyn thm t? N? T? T? v t?o ra nh?ng t??ng m?i v?i N? Hong, anh ta g?p Hong ??. Trong hnh trnh c?a Chng Kh?, Hong ?? ??i di?n cho giai ?o?n nhn nh?n k? ho?ch d??i gc ?? th?c t?. Hong ?? n?m ch?c v??ng tr??ng trong tay; c th? th?y ng s?p hnh ??ng. Khc v?i v? mnh l N? Hong, ng khng ph?i l con ng??i c?a s? sng t?o m l con ng??i c?a hnh ??ng. S? IV c?ng t??ng tr?ng cho s? ?n ??nh. ??i v?i l bi Hong ??, chng ta c th? nhn th?y s? d?ng c?m, s?c m?nh v ch nh?ng ?i khi c?ng l d?u hi?u c?a s? b?o ng??c, chuyn ch? v qu gi?i h?n. N t??ng tr?ng cho php lu?t v ty thu?c vo cc l bi cng ???c rt ra khc s? lm n?i b?t m?t tch c?c ho?c tiu c?c c?a l ?n chnh ny.

Thẻ thứ hai: Lá Vòng Quay Số Phận

L bi ny mang s? X v t??ng tr?ng cho nh?ng hnh ??ng t? nguy?n. N l bi?u t??ng c?a vi?c dnh th?i gian ?? xem xt b?n s? ?i ?u, l th?i gian ?? quy?t ??nh s? ph?n c?a b?n. N ??ng th?i bo hi?u m?t th?i k? th?nh v??ng m trong trong ? m?i v?n ?? ??u ???c gi?i quy?t ?n th?a v nh?ng lo l?ng khng phi?n ??n b?n. L bi Vng Quay S? Ph?n t??ng tr?ng cho vi?c lm ch? v?n m?nh v chuy?n sang giai ?o?n ti?p theo. M?i vi?c d?n hnh thnh r nt v ?y l lc ?? tr?i nghi?m chng. Nh?ng kh kh?n s? b?t ??u bi?n m?t - nh?ng thay ??i m l bi ny bo tr??c lun l nh?ng d?u hi?u tch c?c. Vng Quay S? Ph?n khng ph?i l m?t l bi x?u, n c ngh?a r?ng m?i vi?c ?ang d?n ?i vo qu? ??o m?t cch h?p l. V b?n s? g?t hi thnh qu? t? nh?ng n? l?c c?a b?n thn.


Thẻ thứ ba: Lá Phán Xét

Trong b? bi Tarot of Marseille, l bi s? XX g?i ln m?t ph?n c?a cu?c s?ng lin quan ??n vi?c ?nh gi nhn qu?. ? trn cng c?a l bi l m?t thin th?n ?ang nhn xu?ng ba ng??i ?ang c?u nguy?n ? pha d??i. L bi ny l d?u hi?u cho th?y c th? c ?i?u g ? r?t t?t ??p tm ??n cu?c s?ng c?a ng??i rt ???c n. Nh?ng ng??i ? pha d??i c?a l bi t??ng tr?ng cho s? hi ha m d??ng ???c th?ng nh?t b?i ng??i ? v? tr trung tm t?o ra th? cn b?ng. Khi l bi ny ???c rt ra c?ng l lc tho g? m?t n?, l? ra b? m?t th?t; l Phn Quy?t bo hi?u s? k?t thc c?a m?t ?i?u g ? ho?c k?t qu? c?a m?t hnh ??ng c? th? m trong ? ho?c s? nh?n ???c ph?n th??ng x?ng ?ng ho?c s? ph?i gnh ch?u h?u qu?. L bi ny s? khng ???c lu?n gi?i m?t mnh, ngh?a c?a n ph? thu?c vo nh?ng l bi xung quanh.

Thẻ thứ tư: Lá Tình Nhân

L bi ny mang s? VI, trn ? c hnh ?nh c?a 3 ng??i v?i m?t Thin th?n ? pha trn ??u h?. Tnh yu c th? xu?t hi?n sau khi Chng Kh? c ???c s? thng thi t? Gio Hong. L bi Tnh Nhn ??i di?n cho tnh yu v ?i?u ki?n; m?t tnh yu khng c?n ??t ln bn cn so snh v?i b?t c? ai, yu v chnh b?n thn h? v khng bao gi? c? g?ng ?? thay ??i h?. L bi Tnh Nhn c?ng t??ng tr?ng cho s? t? do lm nh?ng ?i?u chng ta mu?n v ?i theo ti?ng g?i c?a tri tim ??n v?i nh?ng th? thu ht chng ta. ngh?a tr??c tin c?a l bi s? do d?, m?t s? t?m d?ng ?? suy ngh?. Nh?ng xem xt k? h?n, chng ta c th? th?y r?ng l bi Tnh Nhn t??ng tr?ng cho s? ti?n tri?n, chuy?n bi?n t? tr?ng thi ny sang tr?ng thi khc.

Bạn cũng có thể làm một số bản vẽ tarot tự động:


© Bản quyền 2006-2020
Bảo mật
123-Tarot.com - Mọi quyền được bảo lưu