Đây là kết quả luận giải của bạn


Đây là những gì mà ngày hôm nay chúng tôi có thể cho bạn biết về tình hình tài chính sắp tới của bạn từ 4 lá bài bạn vừa rút

S? l m?t kho?ng th?i gian ??u tranh n?i tm su s?c m qua ?, b?n c?m th?y ch?c ch?n mnh c?n ph?i thay ??i cu?c s?ng nh?ng ??ng th?i, b?n s? ??ng tr??c nh?ng b?n kho?n, do d? l?n ?? xc ??nh con ???ng mnh nn theo. B?n s? ph?i phn tch r?t nhi?u v?n ?? d??i nhi?u gc ?? ?? c th? ??a ra nh?ng quy?t ??nh m c th? d?n ??n vi?c k?t thc nh?ng m?i quan h? b?t l?i ho?c t? b? nh?ng thi ?? ?ng x? ? c? k?, l?i th?i, khng cn ph h?p.

B?n s? tm th?y ??ng l?c trong qu trnh t?p trung v ti l?p cc gi tr? c nhn. V th?, kho?ng th?i gian ny th?c s? quan tr?ng ?? suy ng?m v h?c h?i nh?ng kinh nghi?m. N?u b?n dnh th?i gian ?? cn nh?c m?i vi?c m?t cch khch quan, b?n s? kh?ng ??nh b?n thn m?t cch r rng h?n v?i chnh b?n v v?i nh?ng ng??i khc.


Trong vài tuần tới, các vấn đề liên quan đến tiền bạc, vật chất của bạn sẽ chuyển biến tích cực!

Thẻ đầu tiên: Lá Pháp Sư

Php S? l ng??i ?n ng thng thi, l Chng Kh? t?i ?i?m d?ng chn sau khi ? tm th?y con ???ng c?a mnh. L bi ny mang s? I, n l l ?n chnh ??u tin. Vo th?i Trung c?, nh?ng k? l?a b?p th??ng ???c m t? nh? nh?ng ng??i ?n ng c php thu?t. B?n th? ???c th? hi?n trn l bi ny c?ng c th? ???c tm th?y trn cc l bi khc c?a b? Tarot of Marseille, bao g?m: cy g?y php, ??ng xu, c?c v dao. Chng bi?u tr?ng cho b?n y?u t?, b?n thnh ph?n c?a cu?c s?ng: n??c, khng kh, ??t v l?a. L Php S? ??i di?n cho m?t kh?i ??u m?i; m?t ?i?u g ? m?i m? ?ang di?n ra trong cu?c s?ng; m?t th?i k? h?c h?i ho?c ?o t?o ?? m? ra m?t chn tr?i m?i. N?u rt ???c l bi ny, ? l d?u hi?u cho th?y s? b?t ??u m?t ho?t ??ng m?i ho?c xu?t hi?n m?t c? h?i m?i. L Php s? ??i di?n cho s? nhanh nh?n, tr tu? s?c bn, kh? n?ng ngo?i giao, vv... v cn ??i di?n cho chi?n th?ng, s?c m?nh v thnh cng.

Thẻ thứ hai: Lá Người Treo

L bi mang s? XII l hnh ?nh m?t ng??i ?ang ng b? treo. Anh ta treo ng??c ng??i xu?ng, m?t chn treo l? l?ng, chn cn l?i g?p ngang ?i. Hai tay anh ta gi?u ??ng sau l?ng v chng ta khng bi?t li?u chng c b? tri hay khng. Ng??i treo khng nhc nhch, c? th? anh ta b? tri bu?c, ch? c ci ??u l t? do. T? ?y, chng ta c th? k?t lu?n r?ng anh ta t? do suy ngh? v? nh?ng g anh ta mu?n. M?c d g?p ph?i nhi?u v?n ??, anh ta v?n nghi?n ng?m, suy ?i tnh l?i m?i vi?c k? cng, ngh? v? cc tnh hu?ng m anh ta ?ang m?c k?t. Trong b? bi Tarot of Marseille, l bi Ng??i Treo ??a ra l?i khuyn gin ti?p cho ng??i rt bi l ??ng hnh ??ng, ni cch khc s? t?t h?n n?u b?n suy ngh? m?i vi?c th?u ?o h?n l v?i v hnh ??ng ?? kh?i ph?i h?i ti?c v? sau. L bi Ng??i treo t??ng tr?ng cho s? b?t l?c, c ??c v b? b? r?i. N c?ng th? hi?n tr?ng thi , ?i khi s? thi?u hnh ??ng ??n cu?i cng l?i c th? ch?ng minh m?t tch c?c, khi cc v?n ?? ? ???c v??t qua.


Thẻ thứ ba: Lá Hoàng Đế

L bi ny mang s? IV. Hong ?? l ng??i n?m gi? quy?n l?c trong tay. N?u nhn vo hnh ?nh trn l bi th khng th? ch?c ch?n l Hong ?? ?ang ??ng hay ?ang ng?i. ?i?u ny g?i chng ta hnh dung ??n s? chuy?n ??ng khng ng?ng ngh?, khng bao gi? ??ng yn m?t ch?. Sau khi Chng Kh? khm ph ra nh?ng y?u t? c?a cu?c s?ng t? Php S?, h?c h?i tr tu? uyn thm t? N? T? T? v t?o ra nh?ng t??ng m?i v?i N? Hong, anh ta g?p Hong ??. Trong hnh trnh c?a Chng Kh?, Hong ?? ??i di?n cho giai ?o?n nhn nh?n k? ho?ch d??i gc ?? th?c t?. Hong ?? n?m ch?c v??ng tr??ng trong tay; c th? th?y ng s?p hnh ??ng. Khc v?i v? mnh l N? Hong, ng khng ph?i l con ng??i c?a s? sng t?o m l con ng??i c?a hnh ??ng. S? IV c?ng t??ng tr?ng cho s? ?n ??nh. ??i v?i l bi Hong ??, chng ta c th? nhn th?y s? d?ng c?m, s?c m?nh v ch nh?ng ?i khi c?ng l d?u hi?u c?a s? b?o ng??c, chuyn ch? v qu gi?i h?n. N t??ng tr?ng cho php lu?t v ty thu?c vo cc l bi cng ???c rt ra khc s? lm n?i b?t m?t tch c?c ho?c tiu c?c c?a l ?n chnh ny.

Thẻ thứ tư: Lá Công Lý

L bi mang s? VIII trong b? Tarot of Marseille cho php xc ??nh ?ng, sai v hm r?ng cc ho?t ??ng kinh doanh s? ???c th?c hi?n m?t cch trung th?c. Cc quy?t ??nh ???c ??a ra d?a trn s? cn nh?c v suy xt k? l??ng ch? khng ph?i l ngh? nh?t th?i. Cn cn cng l th? hi?n trn l bi cho th?y vi?c c?n cn nh?c ?u v nh??c ?i?m tr??c khi ??a ra quy?t ??nh cu?i cng. L bi Cng L th? hi?n b?n ?ang ? vo tnh hu?ng c?n cn nh?c t?t, x?u ?? l?a ch?n hnh ??ng theo h??ng t?t h?n. N c?ng c th? t??ng tr?ng cho m?t h?p ??ng c?n k ho?c m?t vi ho?t ??ng php l. L bi ny khng hon ton ???c xem l tch c?c, tuy nhin, h?n h?t, n ch? ra r?ng s? c nh?ng tr? ng?i trn con ???ng pha tr??c v b?n c?n dnh th?i gian v suy ngh? m?i vi?c m?t cch th?u ?o ?? c hnh ??ng ?ng ??n.

Bạn cũng có thể làm một số bản vẽ tarot tự động:


© Bản quyền 2006-2020
Bảo mật
123-Tarot.com - Mọi quyền được bảo lưu