Đây là kết quả luận giải của bạn

Phương pháp sử dụng ở đây để luận giải lá bài Tarot đã được chứng minh là rất thành công vì mang lại cho bạn cái nhìn tổng quát và rất chính xác về những yếu tố chính liên quan đến những mối quan tâm hiện tại của bạn trong lĩnh vực tình cảm.

Những cạm bẫy sẽ không còn là vấn đề vì bạn có thể nhìn thấy chúng từ trước và nhờ đó, thay đổi quan điểm của mình để có thể đạt đến những mức độ cảm xúc như bạn mong muốn. Với bộ bài Tarot, bạn sẽ tìm thấy những những chỉ dẫn quan trọng nhất liên quan đến sự phát triển của đời sống tình cảm và có những sự điều chỉnh hợp lý trong chiến lược của bản thân và kiểm soát vận mệnh tình cảm của mình.


Đây là những gì chúng tôi có thể cho bạn biết về những thứ đang chờ đón đời sống tình cảm của bạn từ 4 lá bài bạn vừa rút

B?n ? t?n d?ng nh?ng thng v?a qua ?? suy ngh? nghim tc v? nh?ng k? v?ng c?a b?n thn ?? r?i t?o d?ng nh?ng n?n t?ng m?i cho cu?c s?ng c?a b?n. B?n ch?c ch?n ? tm th?y con ???ng ph?i ?i v hi?n t?i, b?n ?ang nh?n ???c s? qu m?n v tn tr?ng t? nh?ng ng??i xung quanh c?ng nh? c?p trn c?a b?n. B?n th?m ch c th? nh?n ???c s? gip ??, b?o v? t? m?t ng??i c quy?n cao ch?c tr?ng.

T?m ?nh h??ng c?a b?n cho php b?n chia s? nh?ng kinh nghi?m c?a b?n thn v h??ng d?n nh?ng ng??i khc ?? h? c th? ??t ???c thnh cng c?a ring mnh. B?n c th? b?t ??u m?t ho?t ??ng kinh doanh m?i, k?t hn ho?c sinh con. Trong b?t c? tnh hu?ng no, b?n c?ng s? c cch s?p x?p ?n th?a cu?c s?ng c?a mnh thng qua vi?c tr?c ti?p th?c hi?n cc d? n quan tr?ng v?i b?n.

S?c m?nh tinh th?n c?a b?n ???c t?ng c??ng v ?n ??nh, cho php b?n thot kh?i nh?ng m?i b?n tm nh?t ??nh, ??ng th?i ??t d?u ch?m h?t cho cc tnh hu?ng khng cn h?u ch v d?n tch kh?i nh?ng ng??i khng cn mang ??n ?ng gp tch c?c. Cu?c s?ng c?a b?n s? ???c cn b?ng, hi ha v an ton. ??ng th?i, v? th? x h?i c?a b?n s? ???c nng cao.


Trong vài tuần tới, đời sống tình cảm của bạn sẽ có những sự thay đổi lớn!

Chúng tôi hy vọng rằng việc luận giải lá bài Tarot sẽ cho bạn cái nhìn nhanh chóng và đơn giản về đời sống tình cảm cũng như sự phát triển của nó. Hãy nghĩ về việc xem một bài khác ngày khi bạn cảm thấy cần thiết để xóa bỏ những suy nghĩ nghe theo vận mệnh đang áp đặt lên bạn. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của ý chí tự do và khả năng ra quyết định để kiểm soát chặt chẽ đời sống tình cảm của bạn. Chính bạn là người có thể và biết cách thay đổi vận mệnh của mình. Vì vậy, hãy để chúng tôi chỉ dẫn cho bạn thông qua việc luận giải các lá bài Tarot vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi thực sự có thể giúp bạn.

Thẻ đầu tiên: Lá Hoàng Đế

L bi ny mang s? IV. Hong ?? l ng??i n?m gi? quy?n l?c trong tay. N?u nhn vo hnh ?nh trn l bi th khng th? ch?c ch?n l Hong ?? ?ang ??ng hay ?ang ng?i. ?i?u ny g?i chng ta hnh dung ??n s? chuy?n ??ng khng ng?ng ngh?, khng bao gi? ??ng yn m?t ch?. Sau khi Chng Kh? khm ph ra nh?ng y?u t? c?a cu?c s?ng t? Php S?, h?c h?i tr tu? uyn thm t? N? T? T? v t?o ra nh?ng t??ng m?i v?i N? Hong, anh ta g?p Hong ??. Trong hnh trnh c?a Chng Kh?, Hong ?? ??i di?n cho giai ?o?n nhn nh?n k? ho?ch d??i gc ?? th?c t?. Hong ?? n?m ch?c v??ng tr??ng trong tay; c th? th?y ng s?p hnh ??ng. Khc v?i v? mnh l N? Hong, ng khng ph?i l con ng??i c?a s? sng t?o m l con ng??i c?a hnh ??ng. S? IV c?ng t??ng tr?ng cho s? ?n ??nh. ??i v?i l bi Hong ??, chng ta c th? nhn th?y s? d?ng c?m, s?c m?nh v ch nh?ng ?i khi c?ng l d?u hi?u c?a s? b?o ng??c, chuyn ch? v qu gi?i h?n. N t??ng tr?ng cho php lu?t v ty thu?c vo cc l bi cng ???c rt ra khc s? lm n?i b?t m?t tch c?c ho?c tiu c?c c?a l ?n chnh ny.

Thẻ thứ hai: Lá Giáo Hoàng

Trong b? bi Tarot of Marseille, l bi Gio hong mang s? V. Trong ph?n m? ??u c?a cu chuy?n Tarot, Chng Kh? b?t ??u cu?c hnh h??ng ho?c ?i tm ki?m m?t th? g ?, ?i?u ny ???c minh h?a r nt trn l bi Chng Kh?. Anh ta ?ang tm ki?m ph??ng h??ng cho chnh mnh. Sau khi tm ra con ???ng c?a mnh, m?t ng??i s? c xu h??ng mu?n chia s? ki?n th?c, kinh nghi?m c?a mnh cho nh?ng ng??i khc v sau ?, c th? d?ng chn ngh? ng?i. L bi Gio Hong th? hi?n s? truy?n ??t v d?y d?: gip ng??i khc h?c h?i v ch? d?n h?. Gio Hong ? v? th? c?a m?t ng??i trung gian, l ng??i khai tm, ng??i ch? ???ng. L bi g?i chng ta nh? ??n hnh ?nh c?a m?t v? linh m?c ?ang h??ng ??o cho cc con chin. L bi ny mang ngh?a tch c?c; n bi?u tr?ng cho s? b?o v? v c ngh?a thing ling. L bi Gio Hong mang ngh?a ??n cc s? ki?n. N?u rt ???c l bi Gio Hong, ? l m?t d?u hi?u t?t cho th?y thnh cng trong t?m tay. Trong m?t m?i quan h? lng m?n, l bi Gio Hong t??ng tr?ng cho s? b?n v?ng v lu di.


Thẻ thứ ba: Lá Ác Quỷ

S? XV ???c in trn l bi c Qu?. ng ta ??ng th?ng trn m?t ngai vng. Gi?ng nh? qu? Lucifer, ng ta s? d?ng nh sng t? ng?n ?u?c ?ang chy. Bn d??i ngai vng l dng n??c t ??ng l?i. Bn c?nh ng ta l hai ng??i v?i s?i dy bu?c quanh c?. Chng ta khng nhn ???c tay h? v b? gi?u ??ng sau l?ng. L c Qu? mang ngh?a tch c?c, n l m?t ngu?n n?ng l??ng, m?t s?c m?nh c?a kht khao hi?n h?u kh?p n?i. L bi ny c?ng lm m?i vi?c tr? nn sng t? v r rng, d c ph?n d? d?i nh?ng th?c t?. N?u cc l bi xung quanh mang ngh?a tiu c?c th l bi ny bo hi?u ?i?m x?u: ?? v?, chia r?, x l?, ph ho?i ?am m, v.v... L bi c Qu? c?ng l d?u hi?u c?a s? ph?n b?i trong t??ng lai ho?c nh?ng ?o t??ng c th? b? nh?m l?n l c th?t.

Thẻ thứ tư: Lá Chàng Khờ

L Chng Kh? l m?t l bi r?t ??c bi?t trong b? bi Bi Marseille - ?y l l bi duy nh?t khng ???c g?n s?. L ?n chnh ny cn c tn g?i khc l 'The Jester'. Trn l bi l hnh ?nh c?a m?t k? hnh h??ng, m?t ng??i ?n ng ?ang trn hnh trnh tm ki?m ci g ?. Ch ch ? bn c?nh anh ta l bi?u t??ng ph?n con lun hi?n h?u trong m?i ng??i. ?y l l bi mang nhi?u ngh?a, ngoi s? ?in r? v lo l?ng, n cn bi?u tr?ng cho s? ??i m?i mang tnh ch?t t? nguy?n - hon ton xu?t pht t? nguy?n c nhn, khng b? p bu?c. L Chng Kh? t??ng tr?ng cho s? kh?i ??u c?a m?t cu?c hnh trnh; n bo hi?u nh?ng thay ??i trong cu?c s?ng.

Bạn cũng có thể làm một số bản vẽ tarot tự động:


© Bản quyền 2006-2020
123-Tarot.com - Mọi quyền được bảo lưu