Đây là kết quả luận giải của bạn

Phương pháp sử dụng ở đây để luận giải lá bài Tarot đã được chứng minh là rất thành công vì mang lại cho bạn cái nhìn tổng quát và rất chính xác về những yếu tố chính liên quan đến những mối quan tâm hiện tại của bạn trong lĩnh vực tình cảm.

Những cạm bẫy sẽ không còn là vấn đề vì bạn có thể nhìn thấy chúng từ trước và nhờ đó, thay đổi quan điểm của mình để có thể đạt đến những mức độ cảm xúc như bạn mong muốn. Với bộ bài Tarot, bạn sẽ tìm thấy những những chỉ dẫn quan trọng nhất liên quan đến sự phát triển của đời sống tình cảm và có những sự điều chỉnh hợp lý trong chiến lược của bản thân và kiểm soát vận mệnh tình cảm của mình.


Đây là những gì chúng tôi có thể cho bạn biết về những thứ đang chờ đón đời sống tình cảm của bạn từ 4 lá bài bạn vừa rút

B?n s? ph?i ??a ra nh?ng quy?t ??nh c ?nh h??ng tr?c ti?p ??n cu?c s?ng gia ?nh trong nh?ng tu?n s?p t?i. L bi ny nh?n m?nh r?ng b?n s? c?n kho lo k?t h?p cc gi tr? m?i vo l?i s?ng truy?n th?ng c?a gia ?nh. T? b? nh?ng l t??ng v quan ?i?m x?a c? ? khng cn th?c s? c?n thi?t v b?n bi?t cch cn b?ng gi?a cc gi tr? c? b?n c?a b?n v nhu c?u pht tri?n trong t??ng lai. Thng qua ??i tho?i, b?n s? c c? s? ?? quy?t ??nh l?a ch?n c?a mnh.


Trong vài tuần tới, đời sống tình cảm của bạn sẽ có những sự thay đổi lớn!

Chúng tôi hy vọng rằng việc luận giải lá bài Tarot sẽ cho bạn cái nhìn nhanh chóng và đơn giản về đời sống tình cảm cũng như sự phát triển của nó. Hãy nghĩ về việc xem một bài khác ngày khi bạn cảm thấy cần thiết để xóa bỏ những suy nghĩ nghe theo vận mệnh đang áp đặt lên bạn. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của ý chí tự do và khả năng ra quyết định để kiểm soát chặt chẽ đời sống tình cảm của bạn. Chính bạn là người có thể và biết cách thay đổi vận mệnh của mình. Vì vậy, hãy để chúng tôi chỉ dẫn cho bạn thông qua việc luận giải các lá bài Tarot vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi thực sự có thể giúp bạn.

Thẻ đầu tiên: Lá Người Treo

L bi mang s? XII l hnh ?nh m?t ng??i ?ang ng b? treo. Anh ta treo ng??c ng??i xu?ng, m?t chn treo l? l?ng, chn cn l?i g?p ngang ?i. Hai tay anh ta gi?u ??ng sau l?ng v chng ta khng bi?t li?u chng c b? tri hay khng. Ng??i treo khng nhc nhch, c? th? anh ta b? tri bu?c, ch? c ci ??u l t? do. T? ?y, chng ta c th? k?t lu?n r?ng anh ta t? do suy ngh? v? nh?ng g anh ta mu?n. M?c d g?p ph?i nhi?u v?n ??, anh ta v?n nghi?n ng?m, suy ?i tnh l?i m?i vi?c k? cng, ngh? v? cc tnh hu?ng m anh ta ?ang m?c k?t. Trong b? bi Tarot of Marseille, l bi Ng??i Treo ??a ra l?i khuyn gin ti?p cho ng??i rt bi l ??ng hnh ??ng, ni cch khc s? t?t h?n n?u b?n suy ngh? m?i vi?c th?u ?o h?n l v?i v hnh ??ng ?? kh?i ph?i h?i ti?c v? sau. L bi Ng??i treo t??ng tr?ng cho s? b?t l?c, c ??c v b? b? r?i. N c?ng th? hi?n tr?ng thi , ?i khi s? thi?u hnh ??ng ??n cu?i cng l?i c th? ch?ng minh m?t tch c?c, khi cc v?n ?? ? ???c v??t qua.

Thẻ thứ hai: Lá Thế Giới

L Th? Gi?i mang s? XXI v c?ng l l bi t?t nh?t trong b? Tarot of Marseille. N mang ngh?a c?c k? tch c?c. C th? nhn th?y m?t ng??i ph? n? kh?a thn ???c bao quanh b?i 4 y?u t? c?a cu?c s?ng. L Th? Gi?i ??i di?n cho s? h?ng th?nh v thnh t?u trong cu?c s?ng. Trong l bi ny, ng??i ?n ng tm th?y s? ha h?p v th?ng nh?t gi?a c? th? v linh h?n. Anh ta c s?c m?nh n?i t?i bn trong v?ng ch?c, khng g c th? lung lay ???c. S? khn ngoan mang ??n cho anh ta s?c m?nh v lng d?ng c?m. L Th? Gi?i t??ng tr?ng cho s? m? mang tr gc, anh ta ? ch?m ??n ci Ni?t bn v ??t ??n tr?ng thi t? do, thot t?c. ngh?a ??u tin c?a l bi ny l du l?ch, nh?ng trao ??i c l?i, s? d?ch chuy?n ho?c sng t?o. ?y l l bi c?a s? thnh cng, d?u hi?u c?a s? nh?n bi?t v pht tri?n. N mang ??n nh?ng ni?m vui v nh sng, lan truy?n m?t cch t? nhin ??n cc l bi bn c?nh.


Thẻ thứ ba: Lá Ẩn Sĩ

L bi ny mang s? IX, trn ? l hnh ?nh m?t ?n s? ho?c m?t tu s? trn hnh trnh ??n ??c v?i m?t cy g?y. ? l m?t ng??i ?n ng gi, ru tc lm xm gi?ng nh? m?t nh hi?n tri?t. ng c?m m?t ng?n ?n ? tay ph?i ?? soi ???ng v m?t cu?n sch n?m ngay d??i chn ng. L bi ?n S? t??ng tr?ng cho m?t kho?ng th?i gian c?m th?y ??n ??c, v??t qua kh?ng ho?ng v ?nh gi l?i m?i vi?c ?? lm cho chng t?t h?n ho?c t? h?n. ?n s? tm ki?m s? thng thi v ng?n ?n ? ? ?? d?n l?i cho ng ta. ng ta t??ng tr?ng cho s? xem xt n?i tm, trong ?, nh?ng k ?c quay tr? l?i v ?nh th?c qu kh?; m?t d?u hi?u cho th?y c?n ph?i v??t qua m?t giai ?o?n nh?t ??nh tr??c khi tm th?y s? bnh yn th?c s?. N bi?u t??ng cho s? thay ??i. L bi ?n S? t??ng tr?ng cho s? c ??n, tu?i gi v s? ch?m tr?. ? kha c?nh khc, v c?ng l m?t d?u hi?u c?a s? thng thi, l bi ny bo hi?u m?t kho?ng th?i gian kh kh?n nh?ng c?n thi?t ?? ti?n g?n h?n ??n nh sng.

Thẻ thứ tư: Lá Mặt Trời

L bi ny mang s? XIX v trn ??y nh sng. M?t tr?i t?a sng v chi?u sng v?n vt, mang nh sng v s?c s?ng cho nhn gian. M?t tr?i ???c nhn cch ha trn l bi v?i ?i m?t, chi?c m?i v mi?ng; l hnh ?nh c?a ng??i cha nhn t?. Hai ng??i ? bn d??i ???c chi?u sng v s??i ?m b?i nh?ng tia n?ng. L bi ny l bi?u t??ng c?a s? chia s?, tnh anh em v tnh b?n. Cng v?i l Th? gi?i, ?y l m?t trong nh?ng l bi t?t nh?t c?a b? Tarot of Marseille. N ??ng ngh?a v?i thnh cng, giu c, n?ng l??ng v quy?n l?c. ?y c?ng l l bi c?a tnh yu ?ch th?c, gip lm nn nh?ng ?i?u k? di?u. N l d?u hi?u c?a s? trung th?c v chn thnh trong cc m?i quan h? gi?a ng??i v?i ng??i.

Bạn cũng có thể làm một số bản vẽ tarot tự động:


© Bản quyền 2006-2020
Bảo mật
123-Tarot.com - Mọi quyền được bảo lưu