Đây là kết quả luận giải của bạn

Việc luận giải các lá bài Tarot sẽ cho phép bạn nhận biết những nguồn lực mạnh mẽ nào sẽ chi phối đời sống tình cảm của bạn trong những ngày sắp tới. Đồng thời, cho bạn cái nhìn tổng quát và chính xác về tương lai của bạn nói chung. Bạn sẽ có thể tránh được những sai lầm nhất định khi những cảm xúc nhất thời có thể khiến bạn dễ bị tổn thương về sau. Bạn sẽ có thể thấy trước khi nào bạn cần dừng lại để giải quyết tình hình và củng cố những luồng ảnh hưởng tích cực.

Bạn sẽ nhìn nhận sự phát triển đời sống tình cảm theo chiều sâu và điều này giúp bạn dễ dàng hơn nhiều trong việc lựa chọn và áp dụng những chiến lược tích cực cho tương lai. Đây là cơ hội để bạn tránh những sai lầm, bế tắc và thất bại. Dưới đây là tổng quan về những gì sẽ xảy ra với bạn trong những ngày sắp tới…


Đây là những gì chúng tôi có thể cho bạn biết về những thứ đang chờ đón đời sống tình cảm của bạn từ 4 lá bài bạn vừa rút

S? nhi?t tnh s? s?m khu?y ??ng cu?c s?ng c?a b?n. L bi ny mang ngh?a h?t s?c thu?n l?i cho cc d? n c?a b?n ? t?t c? cc l?nh v?c ni chung c?ng nh? ??i s?ng tnh c?m v con ci ni ring. Nh?ng s? ki?n khch quan bn ngoi h?a h?n mang ??n cho b?n nhi?u b?n may m?n. ? l thng ?i?p g?i g?m qua l bi. V? th?n tnh yu s? m?m c??i v?i b?n trong th?i gian ngy. B?n s? c nh?ng cu?c g?p g? th v?, mang thai ho?c b?t ??u m?t m?i quan h? m?i.


Trong vài tuần tới, đời sống tình cảm của bạn sẽ có những sự thay đổi lớn!

Bây giờ, bạn biết đời sống tình cảm của bạn sẽ diễn ra như thế nào trong những ngày sắp tới. Chúng tôi đã chỉ ra cho bạn những quyết định mà bạn cần tích cực thực hiện, việc quyết định như thế nào sẽ tùy thuộc vào sự đánh giá mức độ phù hợp của bạn. Đừng đánh giá thấp khả năng ra quyết định của bạn, bạn có thể kiểm soát chặt chẽ đời sống tình cảm của mình. Bạn có thể thay đổi tương lai. Vì vậy, hãy xem một bài khác bất cứ khi nào bạn muốn, bất cứ khi nào bạn cảm thấy băn khoăn. Chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ bạn, bất kể bạn gặp phải vấn đề gì.

Thẻ đầu tiên: Lá Pháp Sư

Php S? l ng??i ?n ng thng thi, l Chng Kh? t?i ?i?m d?ng chn sau khi ? tm th?y con ???ng c?a mnh. L bi ny mang s? I, n l l ?n chnh ??u tin. Vo th?i Trung c?, nh?ng k? l?a b?p th??ng ???c m t? nh? nh?ng ng??i ?n ng c php thu?t. B?n th? ???c th? hi?n trn l bi ny c?ng c th? ???c tm th?y trn cc l bi khc c?a b? Tarot of Marseille, bao g?m: cy g?y php, ??ng xu, c?c v dao. Chng bi?u tr?ng cho b?n y?u t?, b?n thnh ph?n c?a cu?c s?ng: n??c, khng kh, ??t v l?a. L Php S? ??i di?n cho m?t kh?i ??u m?i; m?t ?i?u g ? m?i m? ?ang di?n ra trong cu?c s?ng; m?t th?i k? h?c h?i ho?c ?o t?o ?? m? ra m?t chn tr?i m?i. N?u rt ???c l bi ny, ? l d?u hi?u cho th?y s? b?t ??u m?t ho?t ??ng m?i ho?c xu?t hi?n m?t c? h?i m?i. L Php s? ??i di?n cho s? nhanh nh?n, tr tu? s?c bn, kh? n?ng ngo?i giao, vv... v cn ??i di?n cho chi?n th?ng, s?c m?nh v thnh cng.

Thẻ thứ hai: Lá Tiết Chế

Trn l bi mang s? XIV, chng ta c th? th?y hnh ?nh m?t thin th?n ?ang rt ch?t l?ng vo m?t ci c?c. Gi?ng nh? tn c?a mnh, l Ti?t Ch? bi?u t??ng cho s? ?i?m t?nh, yn bnh v ngh? ng?i. ??i v?i m?t ng??i ?ang b? ?m, l bi ny l d?u hi?u c?a s? ph?c h?i v lnh b?nh. L bi ny c?ng mang ??n s? cn b?ng cho n?ng l??ng, ng??i c lin quan s? l?y l?i ???c s?c m?nh c?a mnh v ?ang ?i ?ng h??ng ?? h?i ph?c. Thin th?n c?ng ??ng th?i l ng??i b?o h?, b?o v? tr??c nh?ng d?ch b?nh ho?c gip ch?a lnh b?nh nh?ng anh ?y c?ng c th? l bi?u t??ng c?a s? b?o v? c nhn. M?t ngu?n s?c m?nh nhn t? ?ang ? ? ?? d?n d?t v gip chng ta ti?n v? pha tr??c. L Ti?t Ch? th??ng ???c lu?n gi?i nh? l l bi c?a s? ngh? ng?i v t?nh d??ng. N?u n ???c rt cng v?i l M?t Tr?ng, c th? ni r?ng ng??i xem bi ?ang b? nh?ng lo l?ng lm phi?n mu?n. L Ti?t Ch? c?ng bo hi?u s? thay ??i trong thi ?? ho?c trong l?i s?ng c?a m?t ng??i.


Thẻ thứ ba: Lá Nữ Hoàng

L ?n chnh th? 3 c?ng th? hi?n hnh ?nh c?a m?t ng??i ph? n? ?ang ng?i, trong tay c?m m?t v??ng tr??ng v m?t t?m khin v c m?t dng n??c thnh ch?y pha sau l?ng c ?y. Sau khi Chng Kh? h?c ???c cch t?n t?i trong th? gi?i v?t ch?t (Php S?) v ??t ???c tr tu? uyn bc (N? T? T?), N? Hong s? tr? nn tch c?c, ? c ?y trn ??y c?m h?ng sng t?o. N? Hong lun lun suy ngh?, ?? tr tu? khng ng?ng m? r?ng v ki?n t?o nh?ng t??ng m?i. Dng n??c t??ng tr?ng cho s? thu?n khi?t. S? c m?t c?a n l ?? s?p x?p cc t??ng c?a N? hong v ??nh h??ng chng ?? khng b? r?i xa th?c t?. ?y l l bi c?a quy?n l?c v ki?m sot. N th??ng g?n v?i cng vi?c c?ng nh? giao ti?p v trao ??i v?i ng??i khc. N l m?t l bi tch c?c v khng bao gi? th?c s? mang ngh?a t?i t?.

Thẻ thứ tư: Lá Nữ Tư Tế

L bi mang s? II trong b? bi Tarot of Marseille mang hnh ?nh c?a m?t ng??i ph? n? ?ang ng?i v?i m?t cu?n sch m? ra trong lng. C ?y ??i di?n cho s? d?y b?o v h?c h?i. N?u nh? b?n y?u t? c?a cu?c s?ng ???c th? hi?n ? l bi tr??c th ? ?y s? hi?u bi?t ???c th? hi?n - nh?ng quy?n sch t??ng tr?ng cho ki?n th?c v? ??i c?a nhn lo?i. N? T? T? l m?t ng??i ?i?m t?nh. C ?y mang m?t kh?n trm - c l? c ?y s?ng xa r?i th? gi?i, h?c h?i t? nh?ng cu?n sch nhi?u h?n l kinh nghi?m th?c t?. N? T? T? l ng??i ??ng hnh v?i Gio Hong. L bi ny g?i ??n nh?ng th? lin quan t?i ki?n th?c, ngn t?, vi?t lch v v?n ha. N c?ng th? hi?n s? c ??n v ?i?m t?nh. ?y l l bi th? ??ng, t??ng tr?ng cho tr tu? v gio d?c.

Bạn cũng có thể làm một số bản vẽ tarot tự động:


© Bản quyền 2006-2020
Bảo mật
123-Tarot.com - Mọi quyền được bảo lưu